ArtiklerTSUNAMI OFRE I INDIEN 2004

seterapi.dk

TSUNAMI OFRE I INDIEN 2004

Nr. 1
Februar 2008

Traumearbejde med

TSUNAMI OFRE I INDIEN

AT ÆNDRE TRAUMESYMPTOMER INDEN FOR ÉN SESSION

AF URSULA FÜRSTENWALD

At arbejde direkte i katastrofeområder kræver en speciel tilgang til traumearbejde. Når indsat- sen finder sted i den tredje verden, kræver det en endnu mere specifik omstilling. Dr. Raja Selvam og hans team har arbejdet med tsuna- miofre i Sydindien efter en korttidsterapeutisk interventionsmodel under helt andre betingelser end dem, traumeterapeuter er vant til at arbejde i Danmark.

Projektets rammer

Projektet blev gennemført februar 2007 i del- staten Tamil Nadu. Det er det tredje projekt af sin art, der har til formål at behandle tsunami- ofre. Et internationalt team på i alt ni terapeu- ter, en fotograf og en videokamerakvinde mød- tes i Chennai (Madras) sammen med lederen Raja Selvam, Ph.D., som har dannet organisa- tionen Trauma Vidya til støtte for tsunamiofre.

Terapeuterne var erfarne traumeterapeuter, uddannede efter Peter Levine’s Somatic Expe- riencing® SE® traumebehandlingsmetode. Me- todens udgangspunkt er, at et traume er en fast- låst tilstand hos den enkelte person, som ikke har kunnet håndtere en overvældende oplevel- se. Derved befinder traumet sig i kroppen og ikke i selve den traumatiske handling. Mere præcist befinder traumet sig i den enkeltes ner- vesystem og manifesterer sig i symptomerne.

Raja Selvam er psykolog og bodynamic ana-

lytiker og har i mange år undervist som inter-

® national lærer på Somatic Experiencing -ud-

dannelsen. Han er født i Tamil Nadu og har derved følt en dyb forpligtigelse at hjælpe sine landsmænd efter katastrofen i julen 2004.

Indien blev hårdt ramt af tsunamien. 10.000 mennesker døde, mange af dem var børn. Til sammenligning døde 4.500 mennesker i Thai- land. Tsunamien kom fra den Bengalske Golf og ramte primært området syd for Pondicherri, et område hvor der ikke findes mange turister.

Indien har ca. 1 milliard indbyggere, blot 5.000 af dem arbejder ifølge det indiske sund- hedsministerium inden for social- og sundheds- væsenet, og det inkluderer socialarbejdere. Alle team-medlemmer arbejdede gratis og betalte selv deres rejse samt kost og logi.

Arbejdsprogram

Det daglige teammøde om formiddagen varede 2-3 timer og var et uundværligt redskab til at håndtere de mange indtryk, påvirkninger, forvirringer, kulturelle forskelle og kropslige reaktioner i teamet. Møderne med Raja Selvam bestod af undervisning, debriefing, praktiske informationer og erfaringsudveksling. Efter frokost tog teamet sammen med tolkene ud til de forskellige landsbyer i vores egen bus med vores egen chauffør.

6

Psykoterapeuten nr. 1, februar 2008

Ud over det direkte klientarbejde, var der indlagtettredagestræningsprogramforansatte i hjælpeorganisationer og socialarbejder- studerende på det lokale socialrådgiver-college. Raja Selvam underviste teammedlemmerne og ledte træningen af deltagerne i små grupper.

Indledningsvis blev vi modtaget på en festlig måde. Der blev både lavet store farverige mandalas på gulvet, kvinderne fik blomster i håret, og der var mulighed for at mærke panden med det religiøse Shiva tegn i rød og hvidt.

Vi havde en lokal kontaktperson, Lakshman, som sørgede for, at landsbyerne var forberedt på vores ankomst.
For det meste havde

indbyggerne udfyldt et spørgeskema sam- men med de personer, der var traumeramte og skulle behandles af teamet. Han var også en slags tolkekoordi- nator.

Som modvægt til de
uvante omgivelser,
den fremmede kultur
med andre traditioner
og til at klare opgaven
at arbejde med men-
nesker, som både lider
og har mistet meget,
var det vigtigt, at
teamet fik ressourcer
nok til, at den enkelte
kunne komme i balan-
ce igen. Vi besøgte
mange templer og en-
kelte kirker, hvor vi deltog i religiøse ”punshas”, såkaldte ofringsceremonier. Det virkede for nogle af os som en renselsesproces, som både gav os fornyet energi, men også forståelse for hvilken kraft, der ligger i de religiøse traditioner for befolkningen og dermed vores klienter. Teammedlemmerne gav

hinanden sessioner for at debriefe og rense vores egne systemer og for at undgå overvældelse af de mangfoldige indtryk, som Indien i sig selv gav, og som vi særdeles fik via vores arbejde.

Traumebehandling

Klientkontakten bestod i først at checke eller udfylde screeningsskemaet og bede klienten om at nævne tre symptomer, der ønskes lindring for. Derefter fulgte en psykoedukativ del, hvor vi oplyste om formålet med behandlingen, traumatiske reaktioner og om at

Psykoterapeuten nr. 1, februar 2008

7

fortsætte processen med hjemmeøvelser. Efter- følgende begyndte selve behandlingen.

Som edukativt input fik klienterne forskellige facts at vide:
at vi ikke giver dem penge
at vi ikke uddeler medicin
at de skal have 1-11⁄2 timer til rådighed

  •  atvikunvilsedeméngang,menatdervil være et follow up efter fire uger og efter otte måneder.
  •  at de opfordres til at anvende de samme metoder, som vi viste dem, når de var hjemme, over for sig selv og over for fami- liemedlemmer med traumesymptomer.

    Vi fortalte, at vi kunne hjælpe klienten til at mindske symptomer efter chokket.

    De fleste klienter led af kropslige symptomer som hovedpine, mavepine, smerter i lænd og bryst og meget ofte af stærke smerter i ben og arm, endda partiale lammelser. Symptomerne udforskede vi ikke nærmere, men betragtede dem som udgangspunkt og indfaldsvinkel til den kropsorienterede arbejdsmåde. Vi lagde meget vægt på PTSD-symptomernes kropslige udtryk og brugte den af Raja Selvam udviklede CATS model. Det vil sige, at vi orienterede os efter kropslige tilstande som Constriction (sam- mentrækning i kroppen), Arousal (højaktive- ring i nervesystemet), Terror (angsttilstande)

og såkaldte States of disregulation (tilstande af et ureguleret nervesystem, som hjertebanken, brændende fornemmelser mv.). Vi var op- mærksomme på om de beskrivende CA TS symptomer fandtes, eller om de var fraværen- de, som et muligt udtryk for benægtelse eller et kollaps af systemet som følge af den høje akti- vering.

Arbejde med metaforer

Klienterne fik en enkel model til at forstå, hvad der sker med kroppen, når den er traumatiseret og i chok, og hvad det er, vi gør for at mindske symptomerne. Vi bad dem forestille sig, at vo- res krop er en vandtank. Hvis man fylder mere og mere vand i tanken, og den ikke har et afløb, vil trykket i tanken stige, og den vil være tæt ved at sprænges. Hvad gør man for at afhjælpe problemet? Man borer huller i vandtanken, og i hullerne skal der sættes vandslanger, så vandet kan løbe ud, og vandtrykket kan falde.

8

Psykoterapeuten nr. 1, februar 2008

Det samme sker med vores krop. Når der er for meget chok i kroppen, stiger trykket. Vand- slangerne sammenlignes med vores arme og ben, og ad denne vej kan noget af den energi, der er bundet i symptomer, som fx smerter, forlade kroppen, så symptomerne lindres. Nogle gange kan vandslangerne dog være blo- kerede eller tilstoppede, så at vandet har svært ved at forlade tanken. Så må man rense vand- slangerne, så vandet igen kan flyde frit.

Overført til kroppen findes der også blokerin- ger i vores arme og ben, som forhindrer, at no- get kan flyde frit. Det sker ved vores led, derfor er det vigtigt, at leddene bliver renset. Det sker ved berøringer af leddene for at åbne op for blokeringer. Når kroppen begynder at åbne sig, og symptomerne begynder at opløses, kan det føles som varme eller kulde, der løber ud, rysten, sitren, prikken, vibreren, eller som om angsten forlader kroppen.

Denne enkle model gav meget mening for inderne, og vi brugte også andre metaforer, som fx fra naturen eller dagligdags kendskab,

der nemt kan overføres til det, der sker med de symptomer, folk lider under, eller den helings- proces, der sættes i gang.

Kropsberøringer

Derefter rørte vi kroppen forskellige steder med vores hænder. Hele tiden med udgangs- punkt i at personen først skulle have opmærk- somhed på de kropslige symptomer med den mulighed, at der allerede dér kan ske en ændring eller bedring af de ofte smertefulde steder.

Hvis ikke det skete, var det vigtigt at være opmærksom på bevægelser, spontane eller ini- tierede, og se, om klienten ved hjælp af op- mærksomhed kunne komme dybere i kropslige fornemmelser. Derefter blev det vigtigt at røre kroppen direkte og samtidig være opmærksom på, om klienten selv spontant rørte ved sin krop.

Den enkeltes oplevelse under tsunamien var sekundær. Vi kendte kun få fakta om den per- sonlige historie, og i betragtning af, at vi kun

Psykoterapeuten nr. 1, februar 2008

9

havde én be- handlingsses- sion, prøvede vi mest muligt at undgå per- sonlige beret- ninger for at forhindre, at den enkelte gik tabt i sin dramatiske op- levelse. Vi spurgte kun nærmere ind, hvis klienten virkede apa- tisk og fravæ- rende, dissoci- eret fra symp- tomerne. Her blev den per- sonlige ople- velse en indfaldsvinkel til at aktivere nerve-

systemet for at komme i kontakt med kroppen. Efter afsluttet behandling opfordrede vi kli- enterne til at gentage det lærte hjemme. Til slut spurgte vi klienterne, om der var sket symp- tomændringer i løbet af sessionen, og overførte

det til en skala.

Resultater

Vi havde næsten 200 personer i behandling, mest voksne i alle aldre. Nogle personer kunne ikke behandles, fx hvis de havde en morbiditet allerede inden tsunami-katastrofen. Nogle kli- enter var påvirkede af alkohol, få andre havde ikke afsat den nødvendige tid til behandlingen.

De kropslige berøringer bevirkede i de fleste tilfælde en ændring af symptomerne, og det føltes, som om noget som ovenfor beskrevet begyndte at bevæge sig ud af kroppen, langs arme, ben eller hovedet. Det er de muligheder, kroppen har for at aflade symptomerne, langs

vandslangerne, og som bevirkede en symptom- lindring.

I de fleste tilfælde skete der spontane ændrin- ger af smerte- og symptommønstre. Nogle kli- enter blev endda smertefri, nogle kunne bevæ- ge dele af kroppen, fx overkroppen, som havde været stiv i 11⁄2 år. De fleste oplevede store bed- ringer, næsten ingen oplevede forværringer.

Det er vigtigt at bemærke, at denne form for korttidsterapi ikke vil kunne gentages med tsunamiofrene efter den sidste behandlings- periode. Det var kun muligt at ændre symptom- billedet relativt hurtigt, fordi symptomerne ikke var kroniske endnu. To år efter tsunamien kun- nedettydeligtmærkes,atfysiologienvarvæ- sentligt mere kompliceret at påvirke end ved de behandlinger, der blev udført tidligere.

Indien udfordrer

Det var påfaldende, at klienternes symptomer næsten udelukkende var smerter i kroppen. Næsten ingen nævnte psykiske problemer eller søvnløshed. Det kan skyldes, at de kropslige symptomer var meget fremtrædende, og/eller at en kulturel komponent har en indflydelse, som fx at psykiske symptomer kan være mere tabu- iserede.

Tolkene var en speciel udfordring. Jeg er vant til at arbejde med tolk, når jeg arbejder med traumatiserede flygtninge, men det kunne abso- lut ikke sammenlignes. Ingen af vores tolke havde uddannelse som tolk. De fleste var 20-25 år, og der var nogle iblandt, som kun havde læst få semestre engelsk og aldrig havde anvendt det. Nogle talte så dårligt engelsk, at de ikke kunne arbejde som tolk, men fulgte med og blev oplært. Indere er svære at forstå, når de taler engelsk, accenten er meget hård.

Vi arbejdede slet ikke med ressourcer, som

®
ellers er vigtige elementer i SE -arbejdet.

Ressourcen lå i selve situationen, nemlig at klienterne havde overlevet, var kommet til be- handlingen og var i kontakt med terapeuten.

10

Psykoterapeuten nr. 1, februar 2008

Ikke sorgarbejde

Det mest belastende var nok, at vi ikke kunne arbejde med følelser som sorg og tab. Det ville have krævet flere sessioner, end vi havde til rådighed. Mange har mistet flere familiemed- lemmer, ofte børn. De har mistet deres hjem og deres både, som er deres daglige indkomstkil- de. Vi var i en landsby, hvor 200 mennesker døde, 150 af dem var børn.

Når sorgen kom op, kunne vi håndtere det ved at anerkende følelsen og beklage, at vi ikke kunne hjælpe der, men at vi kunne hjælpe med at mindske traumesymptomerne i kroppen, hvorved personen vil være bedre i stand til at møde de svære følelser.

Modoverføring

De stærke følelser, der lå i feltet, udløste mod- overføringsreaktioner både hos terapeuterne og tolkene. Terapeuterne hjalp hinanden ved gen- sidige sessioner, hvilket var en stor hjælp og lettelse. Også kvinden bag videoen fik stærke reaktioner, specielt fordi hun var den eneste, der ikke var traumeterapeut, og det at opleve det intense traumefelt gennem videokameraet uden selv at kunne handle kan meget nemt føre til en sekundær traumatiseringsreaktion.

Tolkene fik ofte lignende symptomer som klienterne, kropslige symptomer, især angst og pres i brystet. Nogle af dem havde personligt oplevet tsunamien. Hver terapeut sørgede for at arbejde med sin tolk, således at tolkene ikke tog symptomer med hjem.

For det meste arbejdede vi i små grupper, klient, terapeut, 1-2 tolke, og senere kom 1-2 personer til fra tredages træningsworkshoppen for at lære metoden under anvendelsen i mar- ken. Alle grupper sad på markedspladsen og arbejdede. Ind i mellem blev sessioner video- optaget, og så kom naboerne, børn eller andre for at kalde fx kvinden, der var i behandling, hjem, trøste barnet eller tage stilling til noget. Det krævede lidt andre færdigheder end de terapeutiske, vi som regel praktiserer i vores

aflukkede terapirum, langt væk fra muligheden for at nogen kan se os over skulderen.

Positive erfaringer

Tre ugers arbejde i Indien under de beskrevne forhold var en stor erfaring i mit terapeutiske virke og har været medvirkende til at udvide min kapacitet personligt og som terapeut. Den- ne opfattelse delte flere terapeuter fra teamet.

De mange indtryk og sanseindtryk har ofte

været tæt ved at være overvældende, og befolk-

ningen har med deres fantastiske udtryk og en

fuldkommen aggressionsfri attitude gjort et

stærkt indtryk på mig samt givet en længsel

efter at komme tilbage og igen arbejde med

traumatiserede mennesker i deres vante om-

givelser.

1

de flygtninge i næsten 10 år. Arbejdede inden da på PPR kontor med børn, unge og familier. Er uddannet i Somatic Experiencing og har siden 1. uddannelse i DK været medorgani- sator af SE uddannelsen i DK, er assistent på uddannelsen og underviser på introduktions- kurser i metoden.

Fotos: Tessa Ure

1 Hvis man ønsker at vide mere om arbejde med tsunami- ofre i Indien, eller hvis man ønsker at sponsorere projektet, henvises til www.traumavidya.org

Ursula

Fürsten-

wald er psykolog og specialist i psy- koterapi samt spe- cialist og super- visor i psykotrau- matologi. Har ar- bejdet i OASIS med traumatisere-

Psykoterapeuten nr. 1, februar 2008

11

Have a question?